Нумерология Нумерология и символи

Заложени психологически комплекси според нумерологията и тяхното отражение в живота

Световноизвестният психиатър Карл Густав Юнг се приема за откривател на понятието „Комплекс“. Според неговото учение, комплексът е жизнено проявление на психиката и отговаря на различни видове човешко поведение. Той се гради на базата на възприятия и реакции, които се задействат периодично под влиянието на опре­де­ле­ни сигнални ситуации. Комплексът се заражда много лесно. Понякога е достатъчна са­мо една критична или обидна дума от родителите, близките, учителите или прия­те­ли­те. Травмата, която често е мъчителна или трудно поносима, в повечето случаи се под­тиска или напълно се забравя. Въпреки това тя поражда повече или по-малко па­то­­логични енергийни възли, които остават да съществуват изолирани в психиката, докато не бъдат възбудени при определени обстоятелства.

1HR555К. Г. Юнг открива, че при жените доминират комплексите, отнасящи се до дома, семейството, бременността, децата, съпружеския живот. При мъжете преобладават ком­плексите, свързани с общественото положение, престижът, успехите, кариерата и па­рите. В двата случая обаче, комплексът е проява на безсилието на волята и не­ефи­кас­ността на съветите, отправяни към нея. Днес на учените са известни много и най-раз­нообразни психологически комплекси, познанията за които помагат на психолозите да попречат на вредното влияние на вътрешните личностни конфликти. Така на­при­мер съществуват комплексите: на Отбиването (от него са страдали К.Г. Юнг, Чарли Чаплин, Алфред дьо Мюсе), на Прометей, на Атлас и на Икар, на Кармен, Протей, Орфей, Фауст и Солнес, на Дон Кихот, на Косинус и т.н.

КАК ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ КОМПЛЕКСИТЕ?

    Човек  живее със своите комплекси без да знае за тях или да ги осъзнава, но опитвайки се да им отговори. Ето защо, откриването на комплекса е главно условие за контролирането му. За преодоляването на комплексите най-важно е личното АЗ на­пълно да възстанови своите потенциални възможности и способността си да въз­приема нормално реалността, вместо да я пречупва през огледалото на миналото. В на­чалото може да се състави списък на типичните ситуации, при които се проявява комплексът. Определянето на адекватни реакции трябва да върви заедно с осъз­на­та­та необходимост от духовно пречистване. След това идва ред на решението за про­мя­на, за скъсване с миналото и за започване на нов живот. Разбирането и осъзна­ва­не­то на собствените грешки в поведението и мотивациите са едни от най-същест­ве­ни­те фактори за еволюцията на личността. Пречистването, от своя страна, предлага въз­можността човек сам да реши дали и как да ръководи своя живот, да определя и раз­вива в нова насока неизползваните си способности и заложби…

Тук можете информативно да използвате едни от най-популярните и често сре­ща­ни психологически комплекси. Техните проявления ще откриете  на различни места в рожденните дати /вж. моята книга „Кой сити? 365 Рождени дати…”/. Също така те се срещат на различни места в нуме­ро­ло­гични параметри като Слабости, Житейски път, Душевен стремеж, Съдба и др.

ОБОБЩЕНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КОМПЛЕКСИТЕ

ПАРАНОЯ

Параноята в най-общ вид представлява патологично надценяване на личното АЗ. Това е вид невроза, която се дължи на силно развито чувство за малоценност, съпро­во­дено от огромна гордост. Проявленията на Параноята могат да започнат от ле­ко ду­шев­но неравновесие и да стигнат до остри психози. В последния случай човек мечтае и си представя ситуации, в които той е най-добрият. Гордостта му подсъзнателно под­хранва АЗ-а, стремящ се да бъде над останалите и да получи признание.

Зад при­вид­ната търпимост, скромност, доброта и щедрост обикновено се крие враждебност, а чес­то пъти омраза и деспотизъм. Съсредоточена върху собственото си величие, лич­ността остава в сянката на самата себе си и на своя мним героизъм. Това рано или къс­но води до разрив в отношенията с околните. Огромната гордост, недо­вер­чи­вост­та, мнителността и измислената мания за преследване правят индивида лесно раним в неговия егоизъм, взискателност и претенции да бъде уважаван и харесван. В кон­так­­тите той е придирчив и агресивен, не може или не иска да се вмести в рамките на об­щите изисквания и интереси.

Параноикът е труден за разбиране – преценките му са деформирани, дори най-дребните неща се приемат драматично и усложнено. Свръхемоционален, импулсивно щедър и селективен, той бързо и войнствено преминава към защита и атака. Този тип хо­ра са твърде уморителни за околните, понеже смятат, че всичко им е позволено. Те на­сищат пространството с тревожното си ЕГО и изтощават енергията на всички около себе си. Тенденцията към прояви на Параноя се засилва при Комплекс за Пре­въз­ходство и Комплекс на Нарцис.

МЕГАЛОМАНИЯ

Мегаломанията (в популярния език се използва терминът грандомания) е пато­ло­гично състояние, което се разглежда като разрастване на Параноята, проявяващо се чрез крайности. Мегаломанията е  известна и като „Лудостта на величията“.

Мега­ло­манът, в стремежа си към повече власт и обществен престиж, живее със своите илюзии, мечти и фантазии, идентифицирайки се с тях. Неговата завист и егоизъм са под­съзнателни и грижливо прикрити, а чрез своето поведение той се мъчи да вну­ша­ва човеколюбие и справедливост. Този тип личност, според настроението си, трябва или да бъде „Велик“ или да е никой.

Индивидът е убеден в своята добронамереност като в противен случай започва да изпитва угризения и чувство за вина. Ако по ня­ка­къв начин някой засегне образа му на „добър повелител“, дори най-малката забе­леж­ка би го настроила враждебно и агресивно. По тази причина мегаломанът се стреми да измести или отстрани хората, които се съмняват в него.

Тен­денцията към прояви на Мегаломания е най-силно изразена в астрологичен план при Слънце в дисонанс на Уран/Марс, Луната или Венера/Марс в конюнкция или в дисонанс с Юпитер.

 КОМПЛЕКС ЗА ПРЕВЪЗХОДСТВО

Стремежът към превъзходство в този комплекс може да се прояви във връзка или като компенсаторна реакция на комплекса за Малоценност. Подтикван от его­цент­ри­зъм, индивидът с комплекс за превъзходство реагира по определен начин с цел да при­крие собствените си недостатъци. Най-общо, превъзходството се компенсира чрез склон­ност към преувеличения и импровизации от най-различен характер. В астро­ло­ги­чен план комплексът се засилва при Слънце в дисонанс с Марс или Юпитер.

 ЕДИПОВ КОМПЛЕКС

Според Фройд съществува само един комплекс – Едиповия, а всички останали са по­следици от него. Женската форма на Едиповия комплекс на проявление се нарича комплекс на Електра.

Едиповият комплекс е инфантилен /детски/ комплекс. Образно казано, той е „възел“ от силни чувства, които определят сетивния живот на детето във възрастта меж­ду 3 и 5 години. Едиповите чувства се изразяват чрез голяма любов към родителя от пртивоположния пол и враждебна ревност към другия родител. На тази възраст, независимо от възпитанието си, всички деца в по-голяма или в по-малка степен из­жи­вя­ват този комплекс, който има решаваща роля за емоционалния живот на подраст­ва­щи­те.

Наивният израз на детските емоции може да породи отрицателни родителски реакции, а те от своя страна да станат причина за тревожен страх в детето. Към 5-го­диш­на възраст това безпокойство е в състояние да прерасне в психическа затор­мо­зе­ност и подсъзнателно прикриване на чувствата и емоциите.

Определящо значение за по-нататъшното развитие на всеки човек е той сам, по собствен начин да разреши проб­лема със своя комплекс. Ако го подцени, индивидът би срещнал редица проб­ле­ми, свързани с обществените норми и забрани относно кръвосмешението или чувст­во­то за вина, поради своята слабост.

 

КОМПЛЕКС НА ЕЛЕКТРА

Фройд описва една важна разлика между комплекса на Едип и този на Електра. Според него, в началото на своето развитие момиченцето е привързано към майка си. След това, към 5-годишна възраст, то открива анатомичната разлика в половете и реагира на отсъствието на пенис по своеобразен начин – чрез комплекс за Кастрация (за полова ощетеност). Детското въображение го отвежда до мисълта, че е неспра­вед­ливо „лишено“, поради което е в състояние да намрази собствения си пол, смя­тай­ки го за по-низш. В този случай комплексът приема формата на срам и отричане от своята женственост, а малкото момиче започва още повече да обича баща си и да же­лае да прилича на него.

В други случаи детето развива мъжки наклонности, когато:

–  те са били признати в семейството и/или в обществото;

–  има брат, който е обект на възхищение от страна на род­ителите;

–  има майка с изявена Анимус (мъжка) полярност;

– детето е пренебрегвано или е лишено от нежност в семейството…

 

КОМПЛЕКС НА НАРЦИС (Нарцисизъм)

Този комплекс е характерен с прояви на самодоволство, себелюбие, его­цент­ризъм и възхищение от себе си. „Нарцисът“ с удоволствие се наблюдава в огле­да­ло­то, зависим от своя стремеж да се хареса на околните, но най-вече на себе си. Той се нуж­дае от ласкателства и одобрение, издига в култ своя външен вид, идентифицира се с един измислен, идеален образ, който му придава тежест пред другите и го издига в собствените му очи. Дори най-малката критика относно неговата външност може да из­вади „нарциса“ от равновесие, затова е необходимо той да бъде стимулиран с въз­хи­щение и комплименти. Такъв тип личности обичат да излагат на показ своите по­знания и силни страни, своята красота или обществено положение, проявявайки склонност към маниерничене и самохвалство.

Една от формите на нарцисизма е издигането в култ на личната сексуалност, което обикновено е компенсаторна реакция на комплекс за Кастрация. Комплексът може да се компенсира с професията на медицинските сестри и детските въз­пи­та­тели, с някои “лунни”  професии, с морски професии, с поезия, фотография  и др.

 

КОМПЛЕКС ЗА ИЗОСТАВЕНОСТ

Явява се вследствие на недостатъчна любов, на дълбока самота и огорчение. Ин­дивидът е бил принуден да съзрее рано и още в детството заживява с чувството, че никога няма да бъде истински обичан и признат като личност. Измамен в най-съкро­вените си очаквания, в юношеството си той се съмнява в проявяваните към него чувства и симпатии, нуждаейки се от доказателства за тяхната искреност.

За човек с та­къв комплекс дори най-незначителните събития предизвикват мъчително без­по­койство, породено от усещането за изоставеност. Силно критичен и взискателен, той се стреми да превъзмогне душевните си терзания като ги затваря в себе си. Така са­мо подтиска и ограничава всеки порив за нежност. В резултат възникват съответни ком­пенсаторни реакции, като демонстриране на способности и добродетели, смелост, стре­меж да буди възхищение и др.

Проявленията на комплекс за Изоставеност се засилват при ден на раждане 2, при Кармичен урок 8, число на Житейския път 4/13  или при Слабост 2, при Сатурн или Нептун в дисонанс с Луната  и др.

 

КОМПЛЕКС ЗА ОТХВЪРЛЕНОСТ

При тази фрустрация човек се чувства изолиран, изоставен или пренебрегван от хо­рата около него. Комплексът намира израз в натрапчиви мисли като: „Мен ме от­хвър­лят“ или „Мен никой не ме обича“. Изявява се в резултат на силно емо­ци­онално въздействие или грубо дистанциране на околните по отношение на ком­плек­си­раната личност.

Проявлението на комплекса се засилва при число на Житейския път 4 или при Кармичен урок 1, при Слабост 2 и при комплекс на Каин. 

 

КОМПЛЕКС ВСЛЕДСТВИЕ РАЗМИНАВАНЕ С ПРИЗВАНИЕТО

При този комплекс е разбита и сломена една силно чувствителна натура. Про­це­сът се съпровожда с усещане за неразбиране и недооценяване от страна на окол­ни­те.

Разминаването с истинските способности и призвание може да се крие както в сил­ната инертност на самия човек, така и да е свързано с провал в личния или об­щест­­вения живот.

 

КОМПЛЕКС НА КАИН (Каинов комплекс)

Това е комплекс, който “изразява враждата между хората”. Той е свързан с взаимоотношенията в детството и по точно тези с братята и сестрите. Малкият “Каин” се чувства подценен в сравнение с по-малкия си брат или сестра. Това е в състояние да го фрустрира и озлоби или да го тласне към бягство от реалността. По-късно ком­плексът на Каин се изявява като патологична форма на агресивност вследствие на подценяването или отхвърлянето на личността. Тази агресивност се изявява в юно­шеска възраст с враждебност и настървение срещу реален или мним съперник по от­но­шение на по-привилегированото положение на последния.

Индивидът е склонен да приема всяка ситуация като състезание между равни противници, в което той е длъжен да спечели или да запази своите предимства… Проявленията на комплекса се засилват при планети в ІІІ Дом в Дисонанс с Асцедента (предимно Венера, Меркурий, Сатурн, Уран, Нептун). Той може да се сублимира с уп­раж­­няване на някои професии като зъболекари, психолози, с работещи в социалната сфера и др..

 

КОМПЛЕКС НА ПО-МАЛКИЯ В СЕМЕЙСТВОТО

Характеризира се най-общо с неприязън към по-голямото дете в семейството, което обсебва изцяло вниманието на родителите със своите способности, красота или слава.

 

КОМПЛЕКС ЗА ВИНА

Комплексът се проявява с постоянно /с повече или по-слабо изразено/ чувство за вина и страх да не се сгреши и с вътрешната увереност, че не се действа, както е необходимо. Типични са проявите на самокритичност, досадни скрупули, натрапчиви идеи или непрекъснати съмнения. Съвестта и чувството за дълг поставят толкова ви­со­ки изисквания, че винаги съществува усещането за допусната грешка. Страхът и без­покойството да не се сбърка изострят колебанията преди да се пристъпи към действие. След приключване на определена работа започват съмнения дали е на­правено точно каквото е било необходимо. При това самонаблюдение и самонадзор, личното АЗ непрекъснато усеща обвиненията на някакъв въображаем „съдник“, а всяка забележка се приема като укор или порицание.

От друга страна, това прави лич­ността стриктна и примерна, придирчива и максималист в поведението и преценките си. В определени случаи комплексът се съпровожда от мания за хигиена и чистота или е свързан с комплекс за Малоценност. Източници на „Вината“ могат да бъдат ня­кои от следните по-важни причини:

– възпитание с насаждане на страх или чувство за вина, подценяване или пре­небрегване на способностите;

– постоянно сравняване с другите;

– родители, радващи се на възхищение и слава – за детето е трудно да се иден­ти­фицира с техния потискащ самочувствието му идеален образ;

– душевни травми – отговорност за причинени рани, станала злополука, родители принесли се в жертва и пр.;

– самообвинения поради Едипови чувства или комплекс за Кастрация и др.

 

КОМПЛЕКС ЗА МАЛОЦЕННОСТ

Това е социален комплекс, за който е характерна загубата на доверие в себе си и в своите способности. Чувството за малоценност се явява като голям проблем при утвърждаването, реализацията и постигането на по-високи цели в обществото. Лич­ността се затваря в себе си, изолира се в собствения си свят, страда от своята не­ре­ши­телност, чувства се различна в обществото, където мисли, че е отхвърлена от другите. Това й пречи да стига докрай в осъществяването на своите намерения. Такъв човек приема несполуките за доказателство на недостатъците си, а успехите – за плод на случайността. При това самоподценяване, човек се старае да се докаже пър­во на себе си, а след това на останалите. Веднъж осъзнал своята слабост, за да не бъде толкова уязвим, той непрекъснато се стреми да се самоусъвършенства и разширява познанията си. Дори и тогава обаче, в своя максимализъм, индивидът не се чувства достатъчно „съвършен“ за да пристъпи към действие, предпочитайки да не поема излишни отговорности и задължения. По такъв начин съвестта и натрапчивият скептицизъм се явяват бариера за личната активност и предприемчивост.

Комплексът за Малоценност поражда определен вкус към страданието, в мъката се открива свое­об­разна утеха, а на определен етап може да се стигне до пълно обезверяване. Нуж­да­та от по-голяма сигурност прави „малоценния“  човек силно чувствителен и към най-дребните неща. Тази фрустрация се компенсира с комплекс за Превъзходство.

Комплексът за малоценност може да бъде сублимиран с реализация в някои области и професии като ветеринарна медицина, фармацевтика, търговия, хранителна промишленост и др.

 

КОМПЛЕКС ЗА КАСТРАЦИЯ (наричан още комплекс за Полова ощетеност или Кастрационен комплекс)

Комплексът е свързан с фантазиите на съзряващото момче, че могат да го лишат от половия му орган – символ на неговата мъжественост. Тази подсъзнателна тревога идва от страха да не бъде наказан от бащата, поради своята сексуална активност или мнимо желание да съблазни майка си. Комплексът може впоследствие да стане симптом на натрапчива невроза. При мъжете някои от по-важните последствия са:

– Развиване на комплекс за Вина и свързаните с това нерешителност, без­по­койство и трудности в утвърждаването;

– Полова, физическа или психическа слабост; страх от жените или презрение към тях, което може да прерасне във фригидност и женомразство;

– През пубертета комплексът понякога се засилва и оказва влияние върху по­ло­ва­та ориентация, сексуалните желания на юношата, а в определени случаи предоп­ре­де­ля и склонност към хомосексуализъм. Ако индивидът не преодолее отъждествяването си с противоположния пол и не докаже своята мъжественост, в по-зряла възраст той би срещал трудности с жените. В тях той ще открива само недостатъци, защото никоя не би могла да измести образа на майка му;

– Нарцистично поведение;

– Прояви на садистични наклонности – разрушителна импулсивност или агре­сив­ност, насочена към партньора с цел физическо или психическо нараняване.

Един от най-добрите начини за сублимиране на комплекса са заниманията със спорт. Изявени спортни имена с този комплекс са Борис Бекер /тенис/, Бернар Ино /колоездене/, Яник Ноа /бокс/ и др. Последици от Кастрационния комплекс при жените:

– В подчиненото положение се намира утеха и начин за себеутвърждаване, под­хран­вани от любов към бащата;

– Стремеж към подчиненост в любовта и секса;

– Прояви на някои от формите на Мазохизъм, Малоценност и комплекс на Електра или Комплекс на Диана

 

КОМПЛЕКС НА ДИАНА: „Жената реагира на Кастрационния комплекс чрез отказ­ва­не от своята женственост с цел да запази независимостта си. Тя развива и утвърж­да­ва своята мъжка (Анимус) полярност чрез финансова самостоятелност, реши­тел­ност, напоритост, практицизъм и предпочитане на приятелството пред любовта.

Този тип жени се стремят да конкурират, побеждават и подчиняват мъжете, опитвайки се да ги доминират социално и професионално, или настройвайки другите жени срещу тях“ (според Шарл Бодуен, „Loevre de C.G. Jung). Комплексът на Диана или на някои от неговите форми намират най-често изражение при Космически числа 11 и 22  и при число на Житейския път 11 и 22.

 

САДИСТИЧЕН  КОМПЛЕКС

Това е комплекс, който се изявява с променлива честота и понякога има доста осо­бени проявления. Колкото по-високо е интелектуалното нива на индивида, толкова садистичните прояви са по-изтънчени и умело прикрити зад двойна игра. Казано най-общо, садистът изпитва удоволствие и наслаждение да обвинява, шантажира и на­казва, да причинява страдание, да бъде господар и да му се подчиняват. Той се от­ли­чава с изострена наблюдателност, поради необходимостта да открие в другия не­го­ви­те желания, слабости и недостатъци.

Играта на изчакване – удоволствие за „ловеца“, продължава докато потър­пев­шият не започне да проявява желание за близост или интимност и стане излишно при­криването на истинските намерения. Следва моментът за освобождаване на фан­та­зиите за определена форма на насилие. За постигане на целите са позволени вся­какви средства: толерантност (при изчакването), измама, провокация, изнудване, под­лост или шантаж. Насладата от страданието на другия е коварна и опасна дори за са­мия садист, защото унищожава възможността за спокоен и щастлив живот.

Този тип хора обичат също да бъдат измъчвани, като Садизъм и Мазохизъм чес­то вървят ръка за ръка, а неврозата е неразделна част от този тип характер. От дру­га страна, садистичните наклонности могат да намерят своята житейска реали­за­ция, ако отговарят на призванието или бъдат използвани в някои от следните об­щест­ве­но признати професии: медицински персонал, хирург, съдия, полицай, следовател, вое­нен, някои журналистически категории (репортер, „папарак“), литературен критик, ка­ри­катурист, възпитател и др. подобни.

Садистичният комплекс има прояви, свързани с:

–  Досадни подигравки и коварни подмятания; сурови, язвителни и критични оцен­ки; безпричинно злословие, клевети и др.

–  Воайорство, съзерцаване на ужасни сцени, стимул и въодушевление при гле­да­не на злополуки и др.

–  Озлобление и коварно заяждане при най-дребни поводи;

– Търсене на изкупителна жертва, върху която да се стовари отговорността за съ­битие, раздвижило духовете и т.н.

 

МАЗОХИЗЪМ

При този комплекс се поражда смесване на желанията и понякога може да се пре­върне в комплекс за Малоценност. Индивидът обича да бъде подценяван, хулен и ос­кърбяван, да се подлага на самоунижение, да си налага непосилни задачи и т.н. Той се чувства удобно в безизходни ситуации, харесва му да бъде жертва и търси все­­възможни предтексти да се самоизтезава. Той предпочита физическото стра­да­ние, болката и нервното напрежение.

Мазохизмът или някои от формите му най-често намират проявление при Кар­ми­чен урок 8, при Слабости 8 и 1, а в астрологичен аспект при Плутон в дисонанс със Сатурн, със Сатурн или Марс в ХІІ Дом.

 

САДО-МАЗОХИЗЪМ

Комплексът обикновено се явява в резултат на пропуски и грешки в семейното възпитание или в обучението. Депримиращата среда или униженията, на които е била подлагана младата личност пораждат в нея стремеж към отмъщение. Появата на садистични наклонности може да се яви вследствие на физическа или социална непригодност, расови проблеми, материална или финансова диференциация и др. Средата на развитие в този случай е от решаващо значение, тъй като тя задушава или разрушава детето, ограничава неговата инициативност, пречи на естественото му развитие. Двете съставни части на Садо-Мазохизма обуславят затвореното по­ве­де­ние на индивида и могат да породят душевен срив или саморазруха на личността.

 

Тази статия е неразделна част от книгата „Азбука на Нумерологията”, Хр. Енев, 2008

 

"Кой си ти? 365 Рождени дати и техните астро-нумерологични профили”

"Кой си ти? 365 Рождени дати и техните астро-нумерологични профили”, 444 стр., 2012 г. Първа подобна подробна книга от този вид у нас, Франция и Русия. Полезно издание, чрез което ще разберете нещо много повече за хората, с които живеете, работите и общувате. То ще ви помогне в комуникацията и ще ви даде предимство в опознаването на човека застанал до вас. – Заявки се правят само на следните електронни адреси: ariel_22@mail.bg и chrisenev@yahoo.com
Тел. номер за поръчки– 066/882 016. Автор Христо Енев

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>