Интересно Любопитно Нумерология и символи Символи

Цветовете- техните значения и влиянието им

Обща символика: Учението за цветовете се нарича  „Хро-мато­логия“, а тяхната лечебна сила се разглежда от Хромотера- пията или т.нар. Колоротерапия. То е познато и използвано от древ­­­ността в египетската, римската и китайската медицина. Ха-рактерно за цветовата символика е това, че Ц. са универсални на всички нива на съществуването и познанието. Техните тъл-кувания обаче могат да варират и да получават различни значе-ния според културните и традиционни влияния.

145tsДревните египтяни възприемали цвета не като нещо случай- но, а като качество присъщо на вида и като средство за разли­чаване.. В изобразителното изкуство на цвета се приписвало и свойството да характеризира типа на постъпките.

Учението за цветовете се основава на факта, че всеки един от 7-те основни цвята има собствена честота на трептене, които стимулират различните органи и функции на организма. (За ос-новните стимулиращи и здравословни влияния на цветовете виж книгата „Числата – символика и традиции“, стр.120). Цве-товете са представители на космическия символизъм, но се асоциират и с биологическия, етническия или религиозния сим-волизъм Съвременните хроматология и цветотерапия се бази-рат на познанията за духовната аура на Ц., на съвместимост­- та им с чакрите и числата, както и на тяхното съответствие с житейските процеси и явления.

Според Юнг, цветните сънища отразяват определени ду­шевни състояния, обясняващи се с основните психически функции – мисъл, чувство, усещане, интуиция. Цветовете пре-дизвикват в човека определени усещания, настроения и състо- яния, а едновременно с това могат да повлияят на някои вът-решни процеси в организма, като: образуване на хормони, про-мени в кръвното налягане, увеличаване или намаляване на вдиш­ванията, активно или пасивно поведение и т.н. В ежедне- вието лесно можем да използваме познанията за Ц. като прило-жим тяхното въздействие в дрехите, които обличаме, в дома, където живеем или в помещението,  където работим. Добре е да се знае също, че: Светлите, нежни цветове и нюанси  сти-мулират творческата активност, а жълтите, оранжевите, свет-лосините цветове и нюанси (стени, мебели, акценти) увели- чават възприемчивостта и творческата активност на децата.

 

         ОБЩИ СИМВОЛНИ ЗНАЧЕНИЯ НА ЦВЕТОВЕТЕ

 

Бял: Цвят на прехода, на светлината и девствената белота, на съвър­шенството, изяществото, хармонията и пречистването, на чистотата, стерилността, неутралността  и отразената енергия. Белият цвят символизира още разкритието, откровение- то, опрощението и преобразяването.

В световните представи Бялото се асоциира с Оста Изток-Запад. Бялото на Запада представлява матовото Б. на смъртта, което поглъ-ща съществото и го въвежда в тъмния, лунен, женски свят на нощна-та празнота и загуба на усещането за цвят. В този смисъл бялото сим­волизира и траур, който за разлика от Черния цвят се свързва с вре-менна липса и празнота.

Бялото на Изтока отвежда към идеята за завръщането и белота­- та на зазоряването, към времето на преход от нощната доба към блясъка на зората. Искрящото (Слънчевото) Бяло символизира отво­реното дневно съзнание. Слънчево бялото се доближава до златния цвят, а тези два цвята са основни в знамето на Ватикана, където оли-цетворяват утвърденото земно царство на християнския Бог.

При египтяните Б. е знак за великолепие и разкош, при юдеите – за чистота, при китайците – за справедливост, а в масонството е символ на висшите степени от 31 до 33. В някои страни при годеж се пие мляко, за да бъде животът на влюбените бял като мляко. Бялото е тра­урен цвят за древните перси, германи, китайци и символ на духов-ния свят в Антропософията.

Дрехи: Белите дрехи са подходящи за горещо време и сред мно­го хора, с цел да се защитим – както от слънчевите лъчи, така и от силното енергийно натоварване на тълпата. Според П. Дънов „белият цвят носи здраве“.

Черен: Абсорбиращ, поглъщащ и задържащ цвят. За разлика от бе­лия, черния цвят е по-болезнен и необратим, символ на крайната за-гу­ба или падение, на страданието, егоизма и пасивността. Черно-то е универсална субстанция,  израз на абсолютната неподвиж-ност и необ­­ратимата смърт, олицетворение на тъмнината на ха­­­оса и произхода, на злото, меланхолията и песимизма.

В Зороастризма, Адам и Ева, изкушени от Ариман и изгонени от Рая са представени облечени в черно. Така Ч. става цвят-символ на осъж­­дането и отричането от светската суета.

В древния Египет черното се отъждествявало едновременно като цвят указание за смъртта и подземния свят, но същевременно и за прераждане. Владетелят на отвъдния свят Озирис често бил наричан „Черния“.

При древните римляни и гърци Ч. е знак за траур и смърт, при юдеите – за тъга, а при китайците за мъдрост. В Египет и Сев. Аф­рика черният цвят е символ още на плодородна земя и живителни, дъждоносни облаци. В Китай черното отговаря на женската ИН енер-гия – на земната, майчинската и инстинктивната сила. Черни са и ня-кои женски божества – Диана от Ефес, индуската Кали, Магна Матер на хъл­ма Палатин и др.

В сънищата появата на черни или тъмни хора, животни и пред-мети показва влизане в контакт със собствения първичен и инстинк- тивен свят. Ние сме тези, които трябва да го осветим, да разберем и канали­зираме силите си в посока преследване на по-високи цели.

В Антропософията е символ на природния и минералния свят. Съв­местяването на Бял и Черен цвят дава Сив, който в сферата на цветовете има стойност на Центъра и Човека.

Дрехи: Черните дрехи са енергийно привличащи, затова е добре да се носят, когато сме в емоционална доминанта или стоим над обикновените неща.

Червен: Счита се за символ на принципа на живота и свързаните с това излъчване, огненост и мощ. Цвят на кръвтачувствата, страстите и емоциите. Олицетворява космичната сила на Лю-бовта и блясъка на живота. Предизвиква усещане за радост, енер­гия, емоционалност, сила и топлота.

За египтяните червеното е знак за агресивност, гняв, отмъсти- телност и примирение. То е възприемано като подпомагащ живо-та цвят, символизиращ яростта и победата.

При юдеите е символ за грях, при китайците – за благоприличие. В край­­ния Изток (Япония и Китай) червеното е цвят на живота, на безсмъртието и богатството. В Япония червения цвят (АКА) се носи изключително само от жените като символ на добросърдечност и щастие. В Шинтуизма червеното се асоциира с хармония и бурно раз­ви­тие.  

        В ежедневието се  използва за подсилване значението на запове-ди и забрани (табели, пътни знаци, светофари).

Дрехи: Червените дрехи създават впечатление за жизненост, страсти и индивидуализъм. Те стимулират, придавайки на човек по-вече действеност, решителност и енергия.

Светлочервен: слънчев, дневен, мъжки, енергичен и тонизи- ращ цвят, предразполагащ към повече действеност. Символизира младост, здраве, смелост, импулсивност, красота, богатство, триумфиращ еротизъм. В различните традиции се използва в об-редността на пролетните празници, сватбите и ражданията.

       Тъмночервен: символизира матрицатаЗемята и цент- ралния огън в човека. Това е цветът на сърцето, либидото и душа-та, на науката и окултното познание. Тъмночервеното въплащава също и скрита­та същност и условието за живота. Според Арте-мидор този цвят има отношение към смъртта.

Розов: Символ на любов, на чиста обич, нежност и всеот-дайност.

Дрехи: Розовите дрехи ни правят по-нежни, обичани и обичащи.

В древния Египет съчетаването на противоположните червен и бял цвят се приемало за съчетание на израза на целостта и съвър-шенството. Бялата корона на Горен Египет и червената на Долен Египет са носени от единствения владетел на цял Египет под фор-мата на двойна корона.

Оранжев: Топъл и енергизиращ цвят, олицетворяващ здраве, ин­дивидуалност, самоувереност и обновление. Символизира точ-ката на равновесие между съзнанието и либидото. Тъй като това е трудно равновесие, оранжевото е цвят както на верността, така и на крайнос­тите и невярността. В митовете се разказва, че бог Ди­онис и Музите са носили оранжеви дрехи. Скъпоценният камък хиа-цинт е оранжев и се счита за символ на верността.

Дрехи: Оранжевите дрехи повишават самочувствието, като вну-шават увереност и оптимизъм. Създават впечатление за ентусиазъм и интерес към околните.

Жълт: Цвят на Слънцето, светлината, златото, интуици- ята и магическите способности. Жълтото е баграта на вечността, така както златото е металът на вечността. То е цветът на боговете и своеобразен двигател на силата и младостта. Най-топлият, най-експанзивния, най-нажежения и труден за обхващане цвят. Такъв, ка-къвто е в лъчите на Слънцето, проявявщи силата на небесните бого-ве. Златно­жълтото се използва като символ и атрибут на силата и властта. Цветът подчертава техния божествен произход. Така напри-мер Зороастър означава „звезда от блестящо злато“. Ом, божествена- та дума на тибетците означава също и „позлатен“. Вишну е облечен в жълти дрехи, а космическото яйце на Брама блести като злато.

При египтяните жълтото е знак за завист и лош поглед, при юде­ите – за смърт, а при китайците – за добродетел, плодородна зе-мя и семейна плодовитост. Златножълтото е израз на уравновесе- ност и хармония. Златните ябълки в градината на Хесперидите са символ на любов и съгласие. Но златната ябълка на раздора е причи- на за Троянската война и символизира гордост и ревност. В Исляма злат­ножълтото е знак за мъдрост и добър съвет, но бледожълтото се свър­зва с предателство и разочарование.

Жълтото олицетворява още блясъка на духовното, на мъдрост-та, любопитството, познанието и снизхождението. Този цвят внася равновесие в мислите и чувствата, стимулира творческите и интелектуалните способности. Използва се в знаците за предупрежде- ние и заостря­не на вниманието.

Дрехи: Жълтите дрехи акцентират върху личното обаяние и спон­­танност. Изразяват вътрешна свобода, ангажираност и радост от жи­вота.

Зелен: Цвят на водата, така както червеното е цвят на огъня. Свър­зва се с пробуждането на първичната Вода и на живота. Цвят на природата, растежа и възраждането. Олицетворява веге­тация, изо­билие, хармония и отмора. В някои страни има поверие, че да дадеш сутрин на някого нещо зелено то ще му донесе щастие.

При египтяните е знак за надежда и удоволствие, при юдеите – за живот, при китайците – за доброта. Бог Вишну се изобразява като костенурка със зелено лице. Граалът, изработен от изумруд или крис-тал с най-чисто зелен цвят съдържа кръвта на Бога, в чиито символи се смесват понятията любов и саможертва – условия за възраждането, из­разено в зелените отблясъци на Граала. Византийският монограм на Исус Христос Изкупителя представлява две кръстосани съгласни от думата „зелено“. Алхимиците от Средновековието свързвали зеленото с отблясъците на смарагда, а З. е основен цвят в масонството.

В Исляма зеленият цвят е този на познанието и на Пророка Мо-хамед. Мюсюлманското знаме е зелено, емблема на Избавлението и символ на най-висши материални и духовни богатства, първото от които е семейството.

Зеленото обгръща, успокоява, освежава и тонизира. Днес се из-ползва като символ за безопасност и свободен достъп.

Дрехи: Зелените дрехи издават стабилност, самоуважение и практицизъм. Помагат ни да изглеждаме по-здравомислещи, да се чув­­стваме по-земни, делови и решителни. Зеленото има тонизиращ ефект и си отива с повечето други цветове.

Син: Най-дълбокия, най-нематериалния и най-студения цвят, в който погледът сякаш потъва и се губи в безкрайността. За синьото казват, че е цвят изпълнен с празнота, с празнотата на въздух, на во­да, на кристал или диамант, празнота изчистена и студена, подоб-на на матово-бялото.

В древния Египет синьото се възприемало като потъващ в себе си, космически  и обхващащ безкрайността цвят. Там преди да му-мифицират мъртвия фараон, на мястото на изваденото сърце поставя- ли скарабей от син смарагд. В Египет синият цвят бил символ на ис-тината, смъртта и боговете, взети заедно, затова небесносиньото се считало и за граница, разделяща човека от боговете, управляващи неговата съдба.

Светлосиньото се възприема като цвят на небето, на мисълта и съзнанието. То е символ на блясъка на душата, олицетворение на сво­бода, мечти, вяра, търпение, истина и красота. Според мито-логичните разкази и изображения нозете на боговете Зевс и Яхве стъпват върху небесна синева. Небесносиньото олицетворява пътя на мечтите, на нереалността или свръхреалността. В тибетския Будизъм синьото е цвят на трансцеденталната мъдрост Вайрока- на, на потенциалността и празнотата. Синият цвят е олицетворе- ние на всеобхватната идея в масонството, но знак за траур при тур-ците и японците.

Днес цветът се използва за привличане на вниманието към ука-зания, пътни табели и др.

Дрехи: Сините дрехи ни правят да изглеждаме самоуверени, сил-ни и спокойни. Внушават свободомислие, доволство, добра външна и вътрешна кондиция.

 Индигов:  Олицетворява сила, устойчивост, щедрост и ве-ликодушие.При египтяните има значение на закрила и сигурност, при юдеите – на небе и разкош.

Дрехи: Индиговите дрехи са израз на нетрадиционни разбира­- ния, индивидуализъм, затвореност в себе си и радикални възприятия.

Виолетов:   Съставен от равни части синьо и червено. Прие- ма се за цвят на недоловимото тайнство на реинкарнацията и трансформацията. Тази символична функция се свързва с Исус Христос, изобразяван в средновековната иконопис, облечен във вио­летова роба. Цветът символно цели да покаже, че Спасителят е приел напълно своето земно превъплащение и саможертвата, която ще из­върши, за да изкупи човешките грехове. Виолетовото символизира уме­реност, предпазливост, обмислени действия, равновесие меж-ду страстите и интелекта, между любовта и мъдростта. Виоле-товият цвят изразява също духовна сила, проникновение, изтънче- ност, максимализъм и стремеж към завършеност.

Дрехи: Виолетовите дрехи издават смелост, одухотвореност, предизвикателство и фантазия.

Кафяв: Цвят, асоцииран с първичната материя, пръстта, глината, корените, земята и мъртвите листа. При римляните и като-лическата църква кафявото е знак за примирение, бедност и скром-ност.

   Дрехи: Дрехи с кафяви цветове обикновено са носени от само­вглъ­­­­- бени личности или материално обремененени хора.   

     Статията е неразделна част от книгата на Хр. Енев „Светът на Символите”, 2003 г.

2b7035c65curn-jpg-138-193-cc-dri-kpg089bndx

 

  

 

"Кой си ти? 365 Рождени дати и техните астро-нумерологични профили”

"Кой си ти? 365 Рождени дати и техните астро-нумерологични профили”, 444 стр., 2012 г. Първа подобна подробна книга от този вид у нас, Франция и Русия. Полезно издание, чрез което ще разберете нещо много повече за хората, с които живеете, работите и общувате. То ще ви помогне в комуникацията и ще ви даде предимство в опознаването на човека застанал до вас. – Заявки се правят само на следните електронни адреси: ariel_22@mail.bg и chrisenev@yahoo.com
Тел. номер за поръчки– 066/882 016. Автор Христо Енев

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>