Право Специалистите Специалистите

Важни изменения в ГПК от обществен интерес-бракоразводни дела и още…

С последните изменения в ГПК депутатите решиха изключително важни и от обществен интерес дела да не бъдат разглеждани от ВКС.

1sudyz2С измененията в ГПК (ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г.) Не подлежат на касационно обжалване:

  1. решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. – за граждански дела, и до 20 000 лв. – за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост;
  2. решенията по въззивни дела по искове за издръжка, брачни искове, искове по чл. 322, ал. 2 от ГПК, производства по чл. 59, ал. 7, чл. 123, ал. 2, чл. 126, ал. 2, чл. 127, ал. 2, чл. 127а, чл. 128 и чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, искове по чл. 11, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 13, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, производства за разпределяне ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността, искове по чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост, молби за промяна на име по чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и искове по чл. 17, ал. 1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
  3. решенията по въззивни дела по трудови спорове, с изключение на решенията по исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда и по искове за трудово възнаграждение и обезщетения по трудово правоотношение с цена на иска над 5000 лв.

Въпросите от Семейния кодекс, по които не може да се сезира Върховен касационен съд са тези за издръжка, брачни искове, дори  в случаите, в които от брака има ненавършило пълнолетие дете, упражняване на родителските права, местоживеене на детето, лични отношения с детето, спорове  при разногласие между родителите за пътуване на дете в чужбина, решения  на съда, с които детето след развод е настанено при близки, различни от родителите, в приемно семейство или институция и  по искания на бабата и дядото за определяне на лични отношения с внучето.

Все така изключени от касация остават производства за връщане на избягало дете при родителите му  и исканията за разпореждане с имущество и влогове на детето.

С измененията не се отчита колко  важни и динамични са всички отношения, свързани със семейството, майчинството и децата. Те допълнително се усложняват във връзка със свободата на движение и установяване на гражданите на Европейския съюз, включително и извън неговите граници. Ето защо, касационното разглеждане на исковете, свързани с упражняването на родителски права  е от изключително значение за точното прилагане на закона и развитието на правото в една динамично променяща се област.

Адвокат Марияна Каварджикова

mari_ana.kavarjikova@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова е адвокат от 2003 година. Работи в областта на наказателното право и случаи на домашно насилие, специализира в областта на защитата на правата на човека и основно правата на жените. От февруари 2011 до февруари 2012 е юрист в Бюро за социални услуги по проект на фондация „Български център за джендър изследвания“, а от март 2012 година предоставя юридическо консултиране на жертви на домашно насилие в Консултативен център на Фондация „Джендър алтернативи“ град Пловдив. Е-mail: mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *