Право Специалистите Специалистите

НАП отписва задължения с изтекла давност – продължение

Съгласно последните промени в ДОПК, НАП отписва служебно задължения с изтичане на давностните срокове.

Дnap_121обре би било обаче да не приемате априори, че служителите са изпълнили съвестно и в срок задълженията си, понеже не подлежат на връщане доброволно платени публични задължения, изпълнени след изтичане на давностния срок, включително отписаните. Ето защо, преди да платите, проверете сами за кои плащания са изтекли законовоопределените срокове.

Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

Давността спира: 1. когато е започнало производство по установяване на публичното вземане – до издаването на акта, но за не повече от една година; 2. когато изпълнението на акта, с който е установено вземането, бъде спряно – за срока на спирането; 3. когато е дадено разрешение за разсрочване или отсрочване на плащането – за срока на разсрочването или отсрочването; 4. когато актът, с който е определено задължението, се обжалва; 5. с налагането на обезпечителни мерки; 6. когато е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или събирането на публичното задължение.

Давността се прекъсва с издаването на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. Ако актът за установяване бъде отменен, давността не се смята прекъсната. От прекъсването на давността започва да тече нова давност. С изтичането на 10-годишен давностен срок /абсолютна давност/, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания, независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника.

За повече информация:

Адв. Мариана Каварджикова

mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова е адвокат от 2003 година. Работи в областта на наказателното право и случаи на домашно насилие, специализира в областта на защитата на правата на човека и основно правата на жените. От февруари 2011 до февруари 2012 е юрист в Бюро за социални услуги по проект на фондация „Български център за джендър изследвания“, а от март 2012 година предоставя юридическо консултиране на жертви на домашно насилие в Консултативен център на Фондация „Джендър алтернативи“ град Пловдив. Е-mail: mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *