Право Специалистите Специалистите

Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани

Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани

 Отговорността е няколко вида:

 12345678Отговорност за дейност на администрацията  

Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.  

 Отговорност за дейност на правозащитните органи  

Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, при:  

1.      задържане под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, когато са били отменени, прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени, както и при всички други случаи на лишаване от свобода в нарушение на чл. 5, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

2.      нарушаване на права, защитени от чл. 5, § 2 – 4 на Конвенцията – нарушение на задълженията:

 На всеки арестуван трябва незабавно да бъдат съобщени на

разбираем за него език основанията за арестуването му и всички

обвинения, които му се предявяват.

 Βсеки арестуван или лишен от свобода трябва своевременно

да бъде изправен пред съдия или пред длъжностно лице,

упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции, и

има право на гледане на неговото дело в разумен срок или

на освобождаване преди гледането на неговото дело в съда.

 Освобождаването може да бъде обусловено от даването на

 гаранции за явяване в съда.

Βсеки арестуван или лишен от свобода има право да

обжалва законосъобразността на своето задържане в съда,

който е задължен в кратък срок да се произнесе; в случай

че задържането е неправомерно, съдът е длъжен да нареди

незабавното освобождаване на задържаното лице.

 

3.      обвинение в извършване на престъплление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;  

4.       налагане на наказание по Наказателния кодекс или на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или админис-тративното наказание бъде отменено;  

5.      прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;  

6.      изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;  

7.       незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства.

8.      Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от съдебни актове по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.  

 Отговорност за дейност на органите на съдебната власт за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок  

Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и на юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно чл. 6, § 1 от Конвенцията.

 Държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, независимо от това, дали са причинени виновно от длъжностното лице.

Адв. Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова е адвокат от 2003 година. Работи в областта на наказателното право и случаи на домашно насилие, специализира в областта на защитата на правата на човека и основно правата на жените. От февруари 2011 до февруари 2012 е юрист в Бюро за социални услуги по проект на фондация „Български център за джендър изследвания“, а от март 2012 година предоставя юридическо консултиране на жертви на домашно насилие в Консултативен център на Фондация „Джендър алтернативи“ град Пловдив. Е-mail: mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова е адвокат от 2003 година. Работи в областта на наказателното право и случаи на домашно насилие, специализира в областта на защитата на правата на човека и основно правата на жените. От февруари 2011 до февруари 2012 е юрист в Бюро за социални услуги по проект на фондация „Български център за джендър изследвания“, а от март 2012 година предоставя юридическо консултиране на жертви на домашно насилие в Консултативен център на Фондация „Джендър алтернативи“ град Пловдив. Е-mail: mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *