Право Специалистите Специалистите

Разберете в кои случаи на съдебна защита не дължите такси и разноски…

Все по-чести са случаите, при които лица, нуждаещи се от съдебна защита се отказват да водят дела поради липса на средства. Затова е добре да знаете, че не дължат такси 

и разноски:

 ищците – работници, служители и членове на кооперации, по искове, произтичащи от трудови правоотношения;

– ищците, по искове за издръжка;

– по искове, заведени от прокурор;

 – ищеца, по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда;

– от назначените от съда особени представители на страна, чийто адрес не е известен.

Lady-JusticeОсвен тях, такси и разноски по производството не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. За да бъдат освободени от такси и разноски, следва да подадат молба до съда. По молбата за освобождаване съдът взема предвид доходите на лицето и на неговото семейство,

имущественото състояние, удостоверено с декларация,  семейното положение,

здравословното състояние,  трудовата заетост,  възрастта, както и други констатирани обстоятелства. Към молбата се прилагат писмените доказателства, с които разполага молителят, включително експертни решения от ТЕЛК, епикризи, амбулаторни листове и други. Декларацията до съда следва да удостовери наличието на недвижими имоти и движими вещи, напр. МПС. Удачно би било да се посочат и други обстоятелства, които да допълнят аргументите му за липса на средства – например, че лицето е пострадало от престъпление или домашно насилие, за което има висящо производство, самотна майка и други.

Целта на разпоредбата  на чл. 83, ал. 2 ГПК е да даде възможност за защита на лични или имуществени права и на лица, чието материално положение не позволява поемане изцяло или частично на разходите на съдебното производство.  Материалното състояние на лицето се преценява с оглед не само на неговите, но и на членовете на семейството му доходи, имущество, здравословно състояние, трудова заетост, възраст и всяко друго констатирано обстоятелство, което е от значение за преценката дали лицето разполага с достатъчно средства да заплати таксите и разноските по делото. До момента на приключване на производството по подадената молба за освобождаване от държавна такса, вкл. и чрез обжалване на акта, с който евентуално молбата е приета за неоснователна, администриращият жалбата съд не разполага с то да изисква от лицето внасяне на дължимата държавна такса, респ. да връща подадената жалба поради неизпълнение на указанието за отстраняване на така констатираната нередовност. Освен по закон, съдът също може във висящо гражданско производство да освободи страна по нейна молба от заплащане на държавни такси и разноски, но само съдебни такива.

Адвокат Мариана Каварджикова

mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова е адвокат от 2003 година. Работи в областта на наказателното право и случаи на домашно насилие, специализира в областта на защитата на правата на човека и основно правата на жените. От февруари 2011 до февруари 2012 е юрист в Бюро за социални услуги по проект на фондация „Български център за джендър изследвания“, а от март 2012 година предоставя юридическо консултиране на жертви на домашно насилие в Консултативен център на Фондация „Джендър алтернативи“ град Пловдив. Е-mail: mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *