Право Специалистите Специалистите

Съдийското безпристрастие обезпечава правилното решение. Разберете в кои случаи може да се поиска отвод на съдията…

Основания за отвод на  съдия, разглеждащ делото ви са:

  1. когато е страна по делото или заедно с някоя от страните по делото е субект на спорното или свързано с него правоотношение;
  2. когато е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител;
  3. когато живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по делото или с неин представител;
  4. когато е бил представител, съответно пълномощник, на страна по делото;
  5. когато е взел участие при решаване на делото в друга инстанция или е бил свидетел или вещо лице по делото;
  6. относно който съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.

Съдията е длъжен сам да се отстрани в случаите по  т. 1-5, а когато не приеме отвода по ал. 1, т. 6, да обяви обстоятелствата.

ICJ-CJI_hearing_1Преценката на съдия дали конкретни обстоятелства влияят на неговата безпристрастност и са основания за отвод е лична, но същата следва да бъде направена при спазване на процесуалните правила – от съдебния състав, на който е разпределено делото.

Съдийското безпристрастие обезпечава правилното решение, защото изключва, при разглеждане на делото и постановяване на решението, всякакви стимули на заинтересованост, приятелство, ненавист и др., които заплашват съображенията, извличани от данните по делото и от закона, защото им противостоят. Съдията остава безпристрастен, когато остава чужд на всякакви съображения, които противоречат на обективната истина и на волята на закона, т.е. когато се ръководи само от изискванията на принципите за дирене на истината.

За да може да съди безпристрастно, съдията трябва да бъде трето лице, чуждо на правния спор.

За повече въпроси :

Адвокат М. Каварджикова

mari_ana.kavarjikova@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова е адвокат от 2003 година. Работи в областта на наказателното право и случаи на домашно насилие, специализира в областта на защитата на правата на човека и основно правата на жените. От февруари 2011 до февруари 2012 е юрист в Бюро за социални услуги по проект на фондация „Български център за джендър изследвания“, а от март 2012 година предоставя юридическо консултиране на жертви на домашно насилие в Консултативен център на Фондация „Джендър алтернативи“ град Пловдив. Е-mail: mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *