Право Специалистите Специалистите

Важна информация за правата на детето

Преди 25 години светът даде важно обещение на децата: че ще направим всичко по силите и възможностите си, за да защитим и утвърдим техните права – да живеят и да растат, да учат, да бъде чут гласът им и да достигнат пълния си потенциал на развитие.

1deteКонвенцията за правата на детето събира на едно място всички права, заложени в различни други документи.

Съгласно преамбюла на Конвенцията Държавите – страни по Конвенцията, предприемат всички необходими законодателни, административни, социални и образователни мерки за закрила на детето от всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления, докато то е под грижите на родителите си или на единия от тях, на законния си настойник или на всяко друго лице, на което то е поверено.

Член 3 от Конвенцията определя принципа, че най-добрите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата. По силата на тяхната относителна незрялост, малките деца са зависими от отговорните органи, които следва да оценят и преодставят на децата правата и висшите интереси по отношение на решения и действия, които влияят върху тяхното благополучие, а също така като се вземат предвид техните виждания и развитието на способностите.

Нека да помним: всички деца имат равни права.

Всички деца имат права.

Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.

Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани  на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие на увреждане.

 

Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси.Всяко дете има право на закрила срещу използване за просия, проституция, разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни материални доходи, както и срещу сексуално насилие.  Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.

Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители .

Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложена закрилата му.

 

Всяко дете има право да бъде информирано и консултирано от органа за закрила на детето и без знанието на родителите му или на лицата, които полагат грижи за отглеждането и възпитанието му, ако това е необходимо с оглед защита по най-добър начин на неговите интереси и уведомяването им би засегнало тези интереси.

Във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси.

Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да бъде изслушано в зависимост от степента на неговото развитие. Решението за изслушване се мотивира. Преди изслушването на детето съдът или административният орган трябва:

  1. да осигури необходимата информация, която да му помогне да формира мнението си;
  2. да го уведоми за евентуалните последици от неговите желания, от поддържаното от него мнение, както и за всяко решение на съдебния или административен орган.

Съдебните и административните органи осигуряват подходяща обстановка за изслушване на детето, съобразена с неговата възраст. На изслушването и консултирането на детето задължително присъства социален работник от дирекция “Социално подпомагане” по настоящия  адрес на детето, а при необходимост – и друг подходящ специалист.

Съдът или административният орган разпорежда изслушването да се извършва и в присъствието на родител, настойник, попечител, друго лице, което полага грижи за детето, или друг близък, когото детето познава, с изключение на случаите, когато това не отговаря на интереса на детето.

Дирекция “Социално подпомагане” може да представлява детето в случаите, предвидени в закон.

Детето има право на правна помощ и жалба във всички производства, засягащи негови права или интереси.

Адвокат Мариана Каварджикова

mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Мариана Каварджикова

Мариана Каварджикова е адвокат от 2003 година. Работи в областта на наказателното право и случаи на домашно насилие, специализира в областта на защитата на правата на човека и основно правата на жените. От февруари 2011 до февруари 2012 е юрист в Бюро за социални услуги по проект на фондация „Български център за джендър изследвания“, а от март 2012 година предоставя юридическо консултиране на жертви на домашно насилие в Консултативен център на Фондация „Джендър алтернативи“ град Пловдив. Е-mail: mari_ana.kavarjikova@abv.bg

Добави коментар

Натиснете тук, за да публикувате Вашия коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *